Skip to content

Ochrana osobních údajů

Společnost Agentura Xact s.r.o. pracuje s osobními údaji, proto vyžaduje souhlas se zpracováním osobních údajů dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“ dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a o změně některých zákonů.

Odesláním webového platebního, objednávkového, kontaktního a poptávkového formuláře prostřednictvím webu www.agenturaxact.cz uděluji společnosti Agentura Xact s.r.o., se sídlem Ruská 473/8, 101 00 Praha 10, IČO: 27084761, zapsané v obchodním rejstříku a vedená u Městského soudu v Praze, C 95097, e-mailový kontakt: info@agenturaxact.cz (dále jen „Správce”), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

  1. Osobní údaje, které budou zpracovány:
    jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt.
  2. Účelem zpracování osobních údajů je: Evidence údajů včetně údajů o platbách zájemců o účast na připravovaných marketingových akcích klientů společnosti Agentura Xact s.r.o.
  3. Doba zpracování osobních údajů je: do odvolání

Subjekt odesláním formuláře prostřednictvím webu Správce údajů tj. www.agenturaxact.cz prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé. Dále Subjekt souhlasí s tím, že souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoli zrušit formou e-mailového oznámení na adresu info@agenturaxact.cz.

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že: osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným třetím osobám. Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.