Skip to content

Všeobecné obchodní podmínky

Agentura Xact s.r.o.

v souladu s § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „občanský zákoník“)

vydává

všeobecné obchodní podmínky

(dále jako „VOP“)

1. PŘEDMĚT A ÚČEL VOP

1.1. Kdo je Poskytovatel.

Společnost Agentura Xact s.r.o., IČO: 27084761, DIČ: CZ27084761, se sídlem: Ruská 473/8, 101 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 95097 (dále jako „Poskytovatel“), je eventovou a marketingovou agenturou, která nabízí a poskytuje zákazníkům své služby a zboží, a to kromě jiného také prostřednictvím webových stránek www.agenturaxact.cz (dále jako „Web“).

1.2. Co upravují tyto VOP.

Tyto VOP upravují podmínky pro dodání těchto služeb a zboží:

 1. a) poskytování služeb podle poptávky zákazníka
 2. b) organizace akcí, zejména školení a workshopů (dále jako „akce“) a zajištění účasti zákazníka na těchto akcích
 3. c) dodávky zboží, zejména reklamních předmětů spojených s činností Poskytovatele

1.3. K čemu slouží VOP.

Tyto VOP mají za cíl zejména upřesnit a doplnit parametry dodávek jednotlivých služeb a zboží popsaných Poskytovatelem na Webu (případně dohodnutých mezi Poskytovatelem a zákazníkem podle čl. 2) tak, aby:

 1. a) před uzavřením smlouvymezi Poskytovatelem a zákazníkem získal zákazník veškeré informace:
 • vyžadované právními předpisy a
 • nezbytné k tomu, aby zákazník věděl, do jakého smluvního vztahu vstupuje a za jakých podmínek,
 1. b) po uzavření smlouvymezi Poskytovatelem a zákazníkem se VOP staly součástí této smlouvy a byly závazné jak pro Poskytovatele, tak pro zákazníka.

2. ŘEŠENÍ NA MÍRU

2.1. Co nabízí Poskytovatel.

Poskytovatel dává zákazníkům možnost, aby ho kontaktovali s poptávkou služeb v případě, kdy zákazník potřebuje zcela specifické řešení přizpůsobené jeho vlastním podmínkám a potřebám. Poskytovatel na základě poptávky připraví zákazníkovi nabídku řešení přímo na míru.

Součástí nabídky jsou také tyto VOP, které Poskytovatel k nabídce přiloží, nebo zašle zákazníkovi odkaz na tu část Webu, na které jsou VOP umístěny.

2.5. Změna nabídky Poskytovatele.

Zákazník může Poskytovatele požádat o úpravu nabídky zaslané podle čl. 2.4.

Pokud Poskytovatel s žádostí zákazníka podle předchozí věty souhlasí, zašle mu novou nabídku. Tato nová nabídka bude mít stejné náležitosti, jaké jsou uvedeny v čl. 2.4.

2.6. Kdy je uzavřena smlouva.

Smlouva mezi Poskytovatelem a zákazníkem o dodávce služeb je uzavřena okamžikem, kdy zákazník e-mailem potvrdí Poskytovateli, že souhlasí s nabídkou zaslanou podle čl. 2.4 (případně upravenou nabídkou podle čl. 2.5).

3. ORGANIZACE AKCÍ

3.1. Co nabízí Poskytovatel.

Poskytovatel organizuje v rámci svého know-how různé akce (zejména semináře a školení)

3.2. Objednávka akce.

Zákazník objedná konkrétní akci vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na Webu.

3.3. Kdy je uzavřena smlouva.

Smlouva mezi Poskytovatelem a zákazníkem o zajištění účasti zákazníka nebo jím určené osoby (či osob) na vybrané akci je uzavřena okamžikem, kdy jsou splněny všechny následující podmínky:

 1. a) zákazník vyplní všechny údaje požadované v objednávkovém formuláři, zkontroluje je a případně opraví,
 2. b) zákazník zvolí požadovaný způsob úhrady ceny,
 3. c) zákazník stiskne na Webu tlačítko, které vyjadřuje:
 • souhlas tím, že zákazník závazně objednává účast uvedené osoby či osob na vybrané akci a současně
 • souhlas s údaji vyplněnými v objednávkovém formuláři,
 1. d) zákazník zaškrtne na Webu políčko, které vyjadřuje jeho souhlas s VOP,
 2. e) Poskytovatel potvrdí zákazníkovi, že jeho objednávku akceptuje.

3.4. Jak probíhá platba.

Cena akce je splatná do sedmi (7) dnů od uzavření smlouvy (čl. 3.3) nebo ke dni konání akce, podle toho, co nastane dříve. Poskytovatel neumožní zákazníkovi účastnit se akce, pokud ani ke dni jejího konání nezaplatí cenu této akce.

Pokud zákazník neuhradí cenu akce ani v den jejího konání, je povinen Poskytovateli nejpozději do sedmi (7) dnů ode dne konání akce uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých). Pokud zákazník neuhrazením ceny akce znemožní účast náhradníka (čl. 3.4) na této akci, může po něm Poskytovatel také žádat náhradu škody (ušlého zisku) ve výši ceny školení.

3.7. Podmínky zrušení účasti na akci.

Podmínky zrušení účasti na akci se liší podle toho, kdy k němu dojde.

 1. a) Pokud zákazník zruší účast více než čtrnáct (14) dní před konáním akce:

Poskytovateli vzniká nárok na storno poplatek ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých).

 1. b) Pokud zákazník zruší účast méně než (14) dní před konáním akce, ale více než tři (3) dny předem:

Poskytovateli vzniká nárok na storno poplatek ve výši padesáti procent (50 %) z ceny akce.

 1. c) Pokud zákazník zruší účast tři (3) dny a méně před konáním akce:

Poskytovateli vzniká nárok na storno poplatek ve výši sto procent (100 %) z ceny akce.

Zákazník má po zrušení účasti na akci podle čl. 3.7 písm. a) a b) nárok:

 • na vrácení uhrazené ceny po odečtení storno poplatku; Poskytovatel v takovém případě vrátí zbývající část ceny akce na bankovní účet zákazníka, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy ho o to zákazník požádá, nebo
 • použití uhrazené ceny po odečtení storno poplatku na výběr jiné akce Poskytovatele, a to po dobu jednoho (1) roku od zrušení účasti na akci.

3.8. Co může Poskytovatel změnit.

Provozovatel si vyhrazuje právo změnit parametry akce (např. změnit lektora, místo konání, harmonogram atd.).

Provozovatel si dále vyhrazuje právo v případě nutnosti změnit formu konání akce na online webinář.

Všichni přihlášení účastníci budou v případě změn podle tohoto čl. 3.8 bezodkladně informováni. V případě, že Poskytovatel změní parametry akce podle první věty tohoto čl. 3.8, jsou zákazníci oprávněni od smlouvy odstoupit, pokud se nejedná o změny spíše organizačního charakteru (změna místnosti, ve které se bude akce konat, prohození položek v harmonogramu atd.). V případě odstoupení od smlouvy může zákazník využít jeden ze způsobů vypořádání uhrazené ceny podle čl. 3.9.

3.9. Zrušení akce.

Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit akci v těchto případech:

 • nedosažení minimálního počtu účastníků pro danou akci,
 • z organizačních či provozních důvodů.

Všichni přihlášení účastníci akce budou bezodkladně informováni o jejím zrušení.

Pokud přihlášený účastník (zákazník) již uhradil cenu akce, má právo:

 • požádat Poskytovatele o vrácení uhrazené ceny; Poskytovatel v takovém případě vrátí uhrazenou cenu akce na bankovní účet, ze kterého byla cena uhrazena, a to nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy ho o to účastník (zákazník) požádá, nebo
 • vybrat si jinou akci z nabídky Poskytovatele,
 • zúčastnit se akce v náhradním termínu, pokud byl Poskytovatelem vypsán.

3.10. Kdy může Poskytovatel odstoupit od smlouvy.

Poskytovatel je oprávněn od smlouvy se zákazníkem odstoupit, není-li platba za účast na akci připsána na jeho bankovní účet nejpozději do sedmi (7) dní od uzavření smlouvy podle čl. 3.3.

Smlouva zaniká doručením odstoupení zákazníkovi.

3.11. Fotografie a videa z akce.

Potvrzením těchto VOP zákazník souhlasí, že Poskytovatel může na akci pořizovat jeho fotografie a/nebo videa a následně je zveřejnit na Webu nebo sociálních sítích Poskytovatele za účelem propagace jeho služeb.

Kdykoli v průběhu akce i po jejím skončení je zákazník oprávněn svůj souhlas podle předchozího odstavce tohoto čl. 3.11 odvolat. V takovém případě Poskytovatel zajistí, aby žádný takový záznam zákazníka nebyl pořízen a/nebo zveřejněn.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cena služeb nebo zboží.

Ceny služeb a zboží jsou uvedeny na Webu vždy na místě, kde jsou tyto jednotlivé služby a zboží nabízeny.

Cena služeb podle čl. 2 se odvíjí od povahy a rozsahu těchto služeb a je vždy výsledkem dohody mezi Poskytovatelem a zákazníkem (stejně jako další platební podmínky, které se mohou lišit od podmínek uvedených v tomto čl. 7).

Všechny ceny jsou na Webu uvedeny bez DPH.

Ke všem fakturovaným částkám Poskytovatel jakožto plátce DPH přičte DPH v příslušné zákonné sazbě.

4.2. Způsoby platby.

Služby nebo zboží je možné zaplatit těmito způsoby:

 • platební kartou přes platební bránu,
 • online bankovním převodem.

Konkrétní možnosti, jak lze zaplatit za dodávku služeb či zboží, jsou vždy uvedeny na Webu na místě, kde je možné tyto služby či zboží objednat, případně v objednávkovém formuláři.

4.3. Vystavení a doručení faktur.

Poskytovatel bude vystavovat veškeré faktury elektronicky.

Zákazník uzavřením smlouvy a přijetím VOP potvrzuje, že souhlasí s elektronickým vystavováním faktur a jejich zasíláním na e-mailovou adresu, kterou uvede v objednávkovém formuláři nebo ji jinak sdělí Poskytovateli.

Poskytovatel zašle zákazníkovi fakturu za objednané služby nebo zboží vždy nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od uzavření smlouvy mezi Poskytovatelem a zákazníkem.

4.4. Splatnost faktur.

Splatnost faktur vystavených na základě těchto VOP je čtrnáct (14) dní od doručení faktury, pokud neplatí pro konkrétní služby nebo zboží podle těchto VOP jiná doba splatnosti.

4.5. Potvrzení o zaplacení.

Poskytovatel potvrdí zákazníkovi připsání platby za cenu služeb nebo zboží na bankovní účet Poskytovatele, a to nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od přijetí příslušné platby.

5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, DŮVĚRNOST INFORMACÍ

5.1. Ochrana osobních údajů.

Způsob, jakým Poskytovatel zpracovává osobní údaje zákazníků, je popsán v samostatném dokumentu dostupném vždy v aktuálním znění na webu.

5.2. Důvěrnost ostatních údajů.

Poskytovatel se zavazuje plně respektovat také důvěrný charakter údajů odlišných od osobních údajů (čl. 9.1), zejména údajů o firemních zákaznících a jejich vnitřním fungování a dalších údajů o podnikání zákazníka. Také tyto údaje jsou zabezpečeny proti neautorizovanému přístupu a chráněny proti zneužití.

S předchozím souhlasem zákazníka je možné uveřejnit na Webu referenci zákazníka na služby nebo zboží Poskytovatele.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1. Kdy se vedle VOP použije zákon.

Skutečnosti neuvedené ve VOP se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.

6.2. Doba trvání smlouvy (a VOP).

Smlouva mezi Poskytovatelem a zákazníkem (tj. i tyto VOP) trvá do doby, než jsou splněny závazky, které z ní vyplývají (zejména závazek Poskytovatele dodat službu a/nebo zboží a závazek zákazníka zaplatit cenu této služby a/nebo zboží).

Některá práva trvají i po ukončení smlouvy mezi Poskytovatelem a zákazníkem – zejména ta, u kterých to prohlašují tyto VOP, a dále ta, z jejichž povahy to vyplývá (např. práva z odpovědnosti za vady, na náhradu škody, atd.).

6.3. Má přednost smlouva nebo VOP.

Pokud vznikne rozpor mezi textem smlouvy a VOP, má přednost text smlouvy.

Tato verze VOP nabývá účinnosti dne 1. 10. 2021

V Praze dne 30.9. 2021